AS SILLAMÄE VEEVÄRK põhiülesandeks on Sillamäe linna kvaliteetse joogivee, maagaasiga varustamine ja reovee puhastamine. Iga päev me anname linnale 2000-3000 m³ joogivett, kuni 7000 m³ maagaasi ning puhastame ligi 4000 m³ reovett. Ettevõte on võimeline tagama Sillamäe elanikkonna ja tööstuse joogivee ja maagaasi vajaduse, arvestades Sillamäe arenguga.

VEEALLIKAD

Sillamäe linna territooriumil asub 22 puurkaevu, neist 20 kasutab AS SILLAMÄE VEEVÄRK (9 on reservis) ja 2 puurkaevu kuulub ettevõttele SILMET.Sillamäe linnale on määratud veereserv 7000ööpäevas, peamiselt Voronkovo põhjaveekinist. Vastavalt veeerikasutusloale veevõtt veehaardest on 6284 m³ päevas.

MAAGAASI SAAMISE ALLIKAD

Ettevõte saab maagaasi AS EESTI GAAS Sillamäe linna piiril ja edasi toimetab  selle tarbijatele. Saadav maagaasi kogus on 1100 tuhat m³ aastas. 

KLIENDID

AS SILLAMÄE VEEVÄRK teenindab Sillamäe linnas 5000 füüsilist ja 170 juriidilist isikut.

Isikuandmete kaitse info.

AKTSIAKAPITAL 

Aktsiakapitali suurus on 860 774.40 €.

Ettevõtte omanik on  Sillamäe linn.