AS SILLAMÄE VEEVÄRK põhiülesandeks on Sillamäe linna kvaliteetse joogivee, maagaasiga varustamine ja reovee puhastamine. Iga päev me anname linnale 1500-2500 m³ joogivett, kuni 5000 m³ maagaasi ning puhastame ligi 4000 m³ reovett. Ettevõte on võimeline tagama Sillamäe elanikkonna ja tööstuse joogivee ja maagaasi vajaduse, arvestades Sillamäe arenguga.

VEEALLIKAD

Sillamäe linna territooriumil asub 20 puurkaevu, neist 19 kasutab AS SILLAMÄE VEEVÄRK (8 on reservis) ja 1 puurkaevu kuulub ettevõttele AS Silpower. Sillamäe linnale on määratud veereserv 5000ööpäevas, peamiselt Voronkovo põhjaveekinist. Vastavalt veeerikasutusloale veevõtt veehaardest on 3360 m³ päevas.

MAAGAASI SAAMISE ALLIKAD

Ettevõte saab maagaasi Sillamäe linna piiril ja edasi toimetab  selle tarbijatele. Saadav maagaasi kogus on 1100 tuhat m³ aastas. 

KLIENDID

AS SILLAMÄE VEEVÄRK teenindab Sillamäe linnas 2000 füüsilist ja üle 100 juriidilist isikut.

Isikuandmete kaitse info.

AKTSIAKAPITAL 

Aktsiakapitali suurus on 860 774.40 €.

Ettevõtte omanik on  Sillamäe linn.