UUDISED

 Vastavalt Konkurentsiameti 08.08.2023 otsusele nr 9-3/2023-028 on alates 01.10.2023 kehtestatud järgmised veeteenuse hinnad (ilma käibemaksuta): 

  • tasu võetud vee eest füüsilistele isikute (korteriühistud, elanikkond) ja juriidilistele isikutele - 1,186 €/m³ ;
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele (korteriühistud, elanikkond) ja juriidilistele isikutele -1,104 €/m³;

 Maagaasi müügi piirhind kodutarbijatele alates 01.09.2023 a. (ilma käibemaksuta) - 2,00 eurot/m³.


Juhime Teie tähelepanu, et tegelik maagaasi müügihind arvutatakse järgmise valemi alusel:
G = (TTF + 10,8 ) * Qi /1000, kus
G – gaasi hind arvestuskuus, eur/m3

TTF - „TTF“ on väljaande „Argus European Natural Gas“ poolt Arvestusperioodile eelneva
kalendrikuu viimasel tööpäeval avaldatud „TTF front month“ indeks, või seda asendav indeks;
eur/MWh

10,8 – koefitsient, eur/MWh
* - korrutis
Qi – arvestuskuu tegelik ülemine kütteväärtus, kWh/m³.
/ - jagamine
Gaasihinnale lisandub käibemaks.


Vastavalt Konkurentsiameti 02.10.2023 otsusele  nr7-3/2023-144 on alates 04.12.2023 kehtetatud võrguteenuse hinnaks (ilma käibemaksuta) 0,23767 €/m³.

Alates 01.05.2024 on maagaasi aktsiisimääraks 0,04781 €/м³ maagaasi kohta, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.07.2024 strateegilise gaasivaru makse määraks on 0,64 eurot/MWh, millele lisandub käibemaks. 


Alates 01.10.2022 kehtivad linna sauna teenustele järgmised hinnad:

  • täispilet              - 8,00
  • soodustuspilet  - 6,00