JOOGIVEE ANALÜÜSID


 Ettevõte AS Sillamäe Veevärk koostab „Ühisveevärgist võetava joogivee kontrolli kava“ igaks kolmeks aastaks. Kava on kooskõlastatud Terviseameti Ida talitusega ja koostatud vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele. Kavas on esitatud:

  • tarbitava vee ööpäeva keskmine kogus aasta jooksul;
  • uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu;
  • proovi võtmise kohtade arv ja nende asukohad;
  • proovide arv iga kvaliteedinäitaja kohta ühe nimetatud ajavahemiku jooksul.

Joogivee kontroll jaguneb tava- ja süvakontrolliks.

Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja töötlemise tõhususe kohta. Joogivee tavakontrolli uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu on ära toodud sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 3. peatüki paragrahvis 8.

Joogivee kvaliteedi tavakontrolliks võetakse Sillamäe linna ühisveevärgist 16 proovi aastas. Samuti teostatakse joogivee kvaliteedi kontrolli 14 puurkaevust (kuut puurkaevu ei kasutata, need on reservis) ja kahes pumbajaamas: linna ja mikrorajooni pumplas.

Joogivee süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” kvaliteedinäitajatele, mis on toodud paragrahvides 4, 5 ja 6. Erandiks on radioloogilised näitajad.

Süvakontrolliks võetakse Sillamäe linna ühisveevärgist 1 proov aastas.

Joogivee kvaliteedi kontrolli andmed Sillamäe ühisveevärgist esitatakse Terviseameti Ida talitusele.

Peale plaanilist joogivee kvaliteedi kontrolli iga kvartali jooksul teostab Terviseameti Ida talitus Sillamäel lisakontrolli.

Analüüside tulemustega saate tutvudal Terviseameti kodulehel


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013  


2012  

2011

  • Joogivee kontroll ühisveevärgist I ja II , III, IV   kvartal 
  • Joogivee  kontroll pumplates I ja II , III,  IV  kvartal 
  • Joogivee  kontroll puurkaevudest II  kvartal 

Joogivee süvakontroll ühisveevärgist

2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 20152016; 2017; 2018;2019;2020;2021;2022;2023