Esitlemine

 

 

 

PROJEKTI ESITLEMINE 

  

__________________________________________________________________________________________________

 ÜF projekt nr. 2.1.0101.09-0010  “Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“. Otsused: 18.12.2008 nr. 1-25/18, 29.11.2010 nr. 1-25/297 ja 14.06.2013 nr. 1-25/134. Projekt lõppes 31.08.2015.

 Projekti eesmärgiks on viia Sillamäe linna olemasolev ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni teenus vastavusse kehtivate nõuetega. Projekti elluviimine avaldab otseselt mõju veevõrgu lekete vähendamisele, lisavee koguse vähendamisele ühiskanalisatsioonis ning kvaliteedinõuetele vastava joogivee osakaalule võrku pumbatavas summaarses veekoguses. Puurkaevpumplate rekonstrueerimine tõstab veevarustussüsteemi töökindlust. Veepuhastusseadmete ning ultraviolettseadmete paigaldus viib joogivee kvaliteedi nõuetega vastavusse. Reoveepuhasti rekonstrueerimisega tagatakse puhasti töökindlus ning veekogusse suunatavate heitvee vastavus EL direktiividele ja Eesti seadustele.

Otsusele nr 1-25/18, 18.12.2008, (I etapp) alusel teostatud tööd: joogiveetorustiku rekonstrueerimine 10,9 km, isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine 14,45 km, survekanalisatsiooni rekonstrueerimine 0,06 km, puurkaev-pumplate rekonstrueerimine 11 tk, II astme survetõstepumplate rekonstrueerimine 2 tk, reoveepumpla rekonstrueerimine 2 tk, joogiveetöötlusjaama rekonstrueerimine 1 tk, reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 tk, eriotstarbeliste masinate ostmine (survepesuauto, kallur, ekskavaator).

Otsuse nr 1-25/297, 29.11.2010, (II etapp) alusel teostatavad tööd: veetorustike rekonstrueerimine ca 12,7 km, isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 17,4 km, survekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 1,3 km, reservis olevate puurkaevude rekonstrueerimine 6 tk, 4. ultraviolettseadme paigaldamine, hooldusmasinate ostmine (dispetšerauto, mobiilne avariitöökoda). Vastavalt riigihangete seadusele (§ 49 lg 1 p.1) lükati kõik II etapi ehitushanke pakkumused tagasi, kuna nad ületasid ca 40% eeldatava hankelepingu maksumust ja kuulutati välja uus ehitushange alljärgnevate parameetritega:   veetorustike rekonstrueerimine ca 10,0 km, isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 11,5 km, survekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 1,3 km, reservis olevate puurkaevude rekonstrueerimine 2 tk, 4. ultraviolettseadme paigaldamine.  

Otsuse nr 1-25/134, 14.06.2013, (III etapp) alusel teostatavad tööd:  veetorustike rekonstrueerimine ca 1,5 km, isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 1,9 km, veefiltratsioonisüsteemide paigaldamine kesk- ja mikrorajooni pumplatele ja peenfiltratsioonisüsteemi rajamine reoveepuhastile. 

Projekti väljundid:

Veetorude rekonstrueerimine

23,9 km

Puurkaevpumplate rekonstrueerimine

13 tk

II astme pumplate rekonstrueerimine

2 tk

Joogiveetöötluse rajamine

1 tk

Isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine

26,7 km

Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine

1,4 km

Reoveepumplate rekonstrueerimine

2 tk

Reoveepuhasti rekonstrueerimine

1 tk

Hooldusmasinad

5 tk

UV seadmete paigaldus

4 tk

Reoveepuhasti järelpuhastus

1 tk

Veefiltreerimissüsteemid

2 tk

__________________________________________________________________________


 

 

Avatud hangete tulemusena on sõlmitud alljärgnevad töövõtulepingud:

__________________________________________________________________________

 Hanke "Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekteerimis- ja ehitustööd"   elluviimiseks on sõlmitud Ehitustöövõtuleping eduka pakkuja juhtivpartneriga AS Merko Ehitus. Omanikujärelvalve teenuse teostamiseks on sõlmitud Töövõtuleping eduka pakkuja juhtivpartneriga TSM Projektijuhtimine OÜ. Tööde teostamise periood: 16.02.2010 kuni 16.08.2012.

 Hanke "Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" elluviimiseks on sõlmitud Ehitustöövõtuleping eduka pakkuja juhtivpartneriga Skanska EMV AS. Omanikujärelvalve teenuse teostamiseks on sõlmitud Töövõtuleping eduka pakkuja juhtivpartneriga AS Infragate Eesti. Tööde teostamise periood: 01.10.2010 kuni 30.09.2013. 

__________________________________________________________________________

 Hanke "AS Sillamäe-Veevärk survepesuauto ostmine" elluviimiseks on sõlmitud Ostu-müügi leping eduka pakkujaga OÜ KEIL M.A. 09.06.2011. Garantii baasautole 3 aastat ja pealisehitusele 2 aastat. 

 Hanke „Hüdrotõstukiga kallurauto ostmine“ elluviimiseks on sõlmitud Ostu-müügi leping eduka pakkujaga Keil M.A.OÜ 18.06.2012. Garantii 3 aastat.

  Hanke „Ekskavaatori ostmine“ elluviimiseks on sõlmitud Ostu-müügi leping eduka pakkujaga AS Mecro 06.07.2012. Garantii 3 aastat.

 Hanke „Dispetšerteenistuse sõiduki ostmine“ elluviimiseks on sõlmitud Ostu-müügi leping eduka pakkujaga Moller Auto Viru AS 27.08.2012. Garantii 3 aastat.

__________________________________________________________________________ 

Hanke „Mobiilse töökoja ostmine“ elluviimiseks on sõlmitud Ostu-müügi leping eduka pakkujaga Keil M.A.OÜ 30.08.2012. Garantii 2 aastat. 

  Hanke "Sillamäe linna torustike ja puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, II etapp"  elluviimiseks on sõlmitud Ehitustöövõtuleping eduka pakkuja juhtivpartneriga AS Merko Infra. Omanikujärelvalve teenuse teostamiseks on sõlmitud Töövõtuleping eduka pakkujaga AS Infragate Eesti. Tööde teostamise periood: 01.02.2012 kuni 01.09.2014.

 Hanke "Sillamäe linna torustike ja vee filtreerimisseadmete rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, III etapp"  elluviimiseks on sõlmitud Ehitustöövõtuleping eduka pakkujaga Nordecon AS. Omanikujärelvalve teenuse teostamiseks on sõlmitud Töövõtuleping eduka pakkujaga AS Infragate Eesti. Tööde teostamise periood: 01.02.2014 kuni 31.07.2015.

_________________________________________________________________________________