TEHNOVÕRGU TALUMINE

 

Vee-, kanalisatsiooni- ja gaasivõrgu talumise eest enda kinnistul võib kinnisasja omanik taotleda tasu.

Tehnovõrgu ja –rajatise talumise kohustus maaomanikule võib tuleneda seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest. Seadusest tuleneva talumistasu arvutamise alused määrab riik. Tasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul esitada Taotlus.

Taotlus tuleb saata: AS Sillamäe-Veevärk Ranna 5, 40231 Sillamäe või sil.veevark[at]silveevark.ee.

 

Jooksva aasta eest on talumistasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik sama aasta 1. jaanuari seisuga, kui ta esitab taotluse hiljemalt jooksva aasta 1. mail.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, mis tähendab, et igal aastal uue taotluse esitamine ei ole vajalik, kuid tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (näiteks muutub kaasomandi osa suurus või muutuvad tasu maksmiseks vajalikud andmed – nimi, pangakonto vms) on kinnisasja omanik kohustatud sellest tehnovõrgu omanikku viivitamatult teavitama. Kui omanik ei teavita AS-i Sillamäe-Veevärk talumistasu arvutamiseks ja väljamaksete sooritamiseks vajalike andmete (nt katastriandmed, omaniku nime, pangaandmed jne) muutumisest, siis annulleeritakse taotlus automaatselt ja väljamakset ei teostata. Omanik on kohustatud esitama uue taotluse korrektsete andmetega hiljemalt jooksva aasta 1. mail.

Vastavalt tulumaksuseaduse (TuMs)  § 19  lg 3 punkt 15-le on tehnovõrgu talumise eest makstav  tasu  ehk talumistasu maksuvaba 1/3 ulatuses ning ülejäänud 2/3 talumistasust maksustatakse tulumaksuga. Kui väljamakse tehakse füüsilisele isikule, siis peab tulumaksu kinni väljamakse tegija (TuMS § 40).

Talumistasu ei saa nõuda tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisajal teenuse tarbimiseks. Seadusjärgset tasu ei maksta, kui kinnisasja omaniku ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel on sõlmitud erikokkulepe, et tehnovõrgu või -rajatise talumise eest tasu ei maksta. Talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.